Monthly Archives: May 2017

Danh sách các trường tiếng đã liên kết tại Nhật Bản 2

STT KV TÊN TRƯỜNG ĐỊA CHỈ Năm TL CP năm đầu KTX 3 tháng Kỳ TS Điều kiện đầu vào Bắt buộc ở KTX 1 TOKYO ABK College 12-12 Honkomagome 2 – chome., Bunkyo ku, Tokyo 720.000 T4,10 Xét hồ sơ, phỏng vấn. Học bạ .6.5 2 Akamonkai                                                 赤門会日本語学校 2 – 54 – 4 Nishi […]